Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Skupština Hrvatskog endodontskog društva 24.09.2015 u Zagrebu donosi 

STATUT HRVATSKOG ENDODONTSKOG DRUŠTVA 

I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu. Naziv Udruge: Hrvatsko endodontsko društvo 

Skraćeni naziv Udruge: HED Naziv Udruge na engleskom jeziku: Croatian Endodontic Society Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku: CES. Hrvatsko endodontsko društvo je udruga doktora stomatologije i drugih stručnjaka ostalih biomedicinskih, tehničkih i područja dentalnih materijala koji se bave izobrazbom, znanstvenim istraživanjem, prevencijom i liječenjem pulpnih i periradikularnih bolesti. 

Članak 2. Udruga djeluje u Republici Hrvatskoj. Sjedište Hrvatskog endodontskog društva (u daljnjem tekstu: Društvo) je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 5, 10 000 Zagreb. 

Članak 3. Hrvatsko endodontsko društvo je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Hrvatsko endodontsko društvo je neprofitna pravna osoba. 

Logotip Udruge je okruglog oblika. U sredini se nalazi shematski prikaz endodontskog instrumenta u kanalu jednokorijenskog zuba, a uokrug piše: HED 1993 ISTRAŽIVANJE ZAŠTITA LIJEČENJE. Riječi opisuju svrhu i djelatnost udruge. 

Logotip Udruge na engleskom jeziku je okruglog oblika s identičnim crtežom u središtu uokrug koga piše CES INVESTIGATION PREVENTION THERAPY. 

Logotip se koristi na memorandumu, publikacijama, značkama i plakatima Udruge kao i u ostalim prilikama kad je to potrebno u različitim djelatnostima Udruge. 

Pečat udruge je četvrtastog oblika na kojem piše HRVATSKO ENDODONTSKO DRUŠTVO, ZAGREB, Gundulićeva 5. Širina pečata iznosi 4 cm i visina 1 cm. 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Skupština Hrvatskog endodontskog društva 24.09.2015 u Zagrebu donosi 

II CILJEVI, DJELATNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE 

Članak 4. Udruga je osnovana u cilju promidžbe znanstvene i stručne djelatnosti u svezi s istraživanjem, zaštitom te liječenjem pulpnih i periradikularnih bolesti, kao i prosudbe kliničke primjene novih dentalnih materijala. 

Djelatnosti udruge su: -Izobrazba doktora stomatologije; -Promidžba temeljnih i kliničkih istraživanja pulpnih i periradikularnih bolesti; -Održavanje i usavršavanje interdisciplinarne suradnje sa stručnjacima dentalne medicine, biomedicinskih, tehničkih područja kao i stručnjacima s područja razvoja dentalnih materijala; 

-Izvođenje dodiplomske i poslijediplomske izobrazbe iz područja endodontologije i dentalnih materijala te sudjelovanje u izradi plana i programa specijalizacije iz „Endodoncije s terstaurativnom stomatologijom“, istovrsnih ili sličnih specijalizacija; 

-Organiziranje stručnih i znastvenih skupova i radnih tečajeva za usavršavanje djelatnosti iz područja endodoncije i dentalnih materijala; 

-Razvoj programa i projekata za zaštitu pulpnog i periradikularnog zdravlja i opskrbu zuba poslije endodontskog zahvata; 

-Suradnja sa znanstveno-stručnim udrugama u zemlji i inozemstvu koja se bave istom i srodnom djelatnošću ili djelatnošću kojoj je svrha doprinos istraživanju, zaštiti ili liječenju pulpnih i periradikularnih bolesti te postendodonstkoj opskrbi zuba; 

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području – zaštite zdravlja; preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja; prevencija i unapređenje zdravlja zubi; – obrazovanje, znanost i istraživanje. 

III ČLANSTVO UDRUGE 

Članak 5. Članovi Udruge su redoviti i počasni. -Redoviti članovi Udruge (u daljnjem tekstu članovi) mogu biti specijalisti endodoncije, doktori stomatologije i specijalisti ostalih stomatoloških područja te stručnjaci biomedicinskih i tehničkih područja i stručnjaci s područja razvoja i primjene dentalnih materijala koji sudjeluju u izobrazbi i/ili znastvenoistraživačkoj djelatnosti i/ili liječenju pulpnih i periradikularnih bolesti i postendodontskoj opskrbi zuba. Broj članova je neograničen. 

-Počasni članovi mogu biti znanstvenostručni djelatnici iz Republike Hrvatske ili iz inozemstva koji su posebno zaslužni u djelatnosti Udruge i promidžbi znanstvenoistraživačke i stručne djelatnosti iz područja endodoncije i dentalnih materijala. 

-Članovi Udruge mogu biti samo punoljetne osobe -Članovima Udruge ne mogu postati osobe lišene poslovne sposobnosti, mogućnosti samostalnog odlučivanja, osobe pod skrbništvom, osobe pravomoćno osuđene za kriminalnu ili zločinačku djelatnost, osobe protiv kojih je podignuta optužnica po kaznenoj odgovornosti i protiv kojih se ne vodi kazneni postupak 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Skupština Hrvatskog endodontskog društva 24.09.2015 u Zagrebu donosi 

Članak 6. -Redoviti članovi Udruge traže prijem u članstvo temeljem ispunjene i potpisane pristupnice, a odluku o primitku u članstvo donosi Izvršni odbor Udruge. 

-Novi član Udruge upoznaje se sa statutom Društva. -Redoviti članovi Udruge obvezni su plaćati godišnju članarinu. -Počasne članove bira Skupština Udruge na prijedlog Izvršnog odbora. Izvršni odbor podnosi pisani prijedlog o razlozima za izbor počasnog člana Udruge uz isticanje zasluga kandidata. Počasni članovi nemaju pravo glasovanja. 

Članak 7. Svi članovi Udruge upisani su u Popis članova koju vodi tajnik Udruge Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriji članstva, e-mail, broj telefona te datum prestanka članstva u udruzi. 

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov pidani zahtjev. 

Počasni članovi Udruge dobivaju počasnu diplomu. 

Članak 8. Prava i dužnosti redovitih članova Udruge su: -predlaganje, biranje i mogućnost izbora u organe društva; -sudjelovanje u strukovnoj i društvenoj djelatnosti Udruge; -poštovanje načela medicinske i znanstvenostručne etike; -razvijanje i usavršavanje svog stručnog znanja; -zaštita Udruge u cijelosti i svih njegovih članova; -uredno ispunjavanje ostalih obveza spram društva. 

Članak 9. Odluku o stegovnoj odgovornosti članova donosi Izvršni odbor. Predsjednik Udruge odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog teških povreda i prava i obveza Statuta kao i zbog nanošenja imovinske i neimovinske štete Udruzi. Zbog povrede prava i obveza te nanošenja štete, članu Udruge Izvršni odbor može izreći; – opomenu – isključenje iz članstva Udruge. 

Protiv odluke Izvršnog odbora član Udruge može u roku od 15 dana od primitka odluke uložiti žalbu Skupštini koja je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. 

Odluka Skupštine donijeta povodom žalbe člana je konačna. 

Članak 10. Članstvo Udruge prestaje: -dobrovoljnim istupom, -isključenjem. Članstvo u Udruzi može prestati temeljem pismenog zahtjeva člana/članice. 

IV ORGANIZACIJA I TIJELA UDRUGE 

Članak 10. Tijela Udruge tvore: Skupština, Izvršni odbor, predsjednik, dopredsjednik, tajnik i rizničar, te Nadzorni odbor. 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Skupština Hrvatskog endodontskog društva 24.09.2015 u Zagrebu donosi 

IV/I USTROJ SKUPŠTINE 

Članak 12. Skupština je vrhovni organ Udruge, a čine je svi redoviti članovi Udruge. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. 

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu najmanje 30 dana prije njihova održavanja, a izbornu sjednicu najmanje 60 dana ranije. 

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/2 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. 

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtijeva iz stavka 4. ovog članka, sazvati će je predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruge ili 1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge. 

Članak 13. Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. 

U slučaju da niti nakon 15 minuta od početka Skupštine nema kvoruma, smatrat će se da je broj nazočnih članova dovoljan za donošenje pravovaljanih odluka 

Skupština se može održati elektronskim putem. Članovi Skupštine mogu glasovati o predloženom u roku od tri dana od dana početka elektronskog glasovanja kako je određeno elektronskim pozivom upućenim svim članovima Skupštine. O održanoj sjednici elektronskim putem Zapisnik je dužan sastaviti Tajnik kluba. 

Statut i amadmani na Statut Udruge i odluka o prestanku rada Udruge donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine. 

Članak 14. Kandidata za predsjednika Udruge predlaže kandidacijsko povjerenstvo temeljem podnesenog programa kandidata o radu društva u narednom četverogodišnjem razdoblju. Povjerenstvo broji tri člana, a izabire se javnim glasovanjem na sjednici Skupštine Udruge koja prethodi izbornoj sjednici. 

Pravo kandidiranja imaju svi redoviti članovi Udruge pisanim putem, najmanje 30 dana prije održavanja sjednice. 

IV/II DJELATNOST SKUPŠTINE UDRUGE 

Članak 15. Djelatnost Skupštine Udruge je: – usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune; – biranje i razrješenje predsjednika, dopredsjednika, tri člana Izvršnog odbora kao i članove Nadzornog odbora; -usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, 

-odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Skupština Hrvatskog endodontskog društva 24.09.2015 u Zagrebu donosi 

-raspravljanje o izvješću o djelatnosti Udruge u prethodnom razdoblju koje podastiru predsjednik i tajnik Udruge i usvajanje izvješća; -odlučivanje o isključivanju člana iz Udruge; -odlučivanje o izboru redovitih i počasnih članova u članstvo Udruge; -odlučivanje o učlanjenju u srodne međunarodne udruge i tu odluku može donijeti samo Skupština; -odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti; -utvrđivanje iznosa članarine Udruge; -donosi odluke o statusnim promjenama -odlučivanje o prestanku djelatnosti i raspodjeli preostale imovine Udruge -odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom udruge nije utvrđena nadležnost drugih tijela 

IV/III USTROJ I DJELATNOST IZVRŠNOG ODBORA 

Članak 16. Izvršni odbor Udruge broji sedam (7) članova, a čine ga predsjednik, dopredsjednik, tajnik, rizničar i još tri člana. 

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine. Članovi Izvršnog odbora mogu biti izabrani više puta uzastopce. 

Izvršni odbor rukovodi djelatnošću Udruge između dvije sjednice Skupštine, a za svoju djelatnost odgovara Skupštini Udruge. Utvrđuje prijedlog Udruge i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje, utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planova rada, brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedi odluka skupštine Udruge, podnosi izvješća o radu Skupštini udruge, odgovorno je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća. 

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Udruge, a odluke sjednice su punovrijedne ukoliko se potvrdno izjasni natpolovični broj svih članova Izvršnog odbora. 

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. 

Članak 17. Predsjednik Udruge svekolikom djelatnošću zastupa Udrugu. Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine. Predsjednik Udruge je osoba ovlaštena za zastupanje Udruge. Odgovara za zakonitost rada Udruge. Vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga. Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge. 

Predsjednik bira tajnika i rizničara društva. Predsjednik predlaže i provodi godišnji plan i program djelatnosti Udruge i priprema materijale o kojima odlučuje Skupština. 

Članak 18. Dopredsjednik Udruge zamjenjuje predsjednika u svim njegovim dužnostima u slučaju njegove nenazočnosti. Dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine. Dopredsjednik sudjeluje u djelatnosti Izvršnog odbora Udruge i pomaže predsjedniku u organiziranju i vođenju Udruge. 

Dopredsjednik za svoju djelatnost odgovara predsjedniku i Izvršnom odboru. 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Skupština Hrvatskog endodontskog društva 24.09.2015 u Zagrebu donosi 

Članak 19. Tajnik Udruge izvodi svu administrativnu djelatnost te pomaže predsjedniku u organiziranju i vođenju svih djelatnosti Udruge. Tajnika Udruge bira predsjednik Udruge na mandat od četiri godine. 

Tajnik za svoju djelatnost odgovara predsjedniku i Izvršnom odboru Udruge. 

Članak 20. Rizničar vodi evidenciju i prikuplja članarinu te obavlja ostale djelatnosti u svezi s financijskim djelovanjem Udruge. Rizničara bira predsjednik Udruge na mandat od četiri godine. Krajem godine, rizničar podastire pisano financijsko izvješće Izvršnom odboru i Skupštini Udruge. 

Rizničar za svoju djelatnost odgovara predsjedniku i Izvršnom odboru Udruge. 

IV USTROJ I DJELATNOST NADZORNOG ODBORA 

Članak 21. Nadzorni odbor, kojeg čine tri člana, bira Skupština iz redovitih članova Udruge. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine.Članovi mogu biti birani više puta uzastopno 

Nadzorni odbor je u svom radu samostalan i nezavisan, a izvješće podastire Skupštini Udruge. 

Nadzorni odbor kontrolira novčano poslovanje Udruge te pazi na proceduralnu ispravnost rada pojedinih tijela Udruge. 

Nadzorni odbor kontrolira djelokrug rada pojedinih tijela Udruge. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova. 

V IZVORI FINANCIRANJA 

Članak 22. Udruga se financira iz: -članarina svojih redovitih članova; -dotacija Ministarstva znanosti i ostalih fondova; -prihoda od održanih znanstvenih i stručnih skupova; -dotacija raznih sponzora; -ostalih prihoda u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. 

Članak 23. Udruga je neprofitabilna organizacija 

VI IMOVINA UDRUGE 

Članak 24 Imovinu udruge čine novčana stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari kao i druga imovinska prava 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Skupština Hrvatskog endodontskog društva 24.09.2015 u Zagrebu donosi 

Članak 25. Udruga može raspolagati svojim imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom i u skladu sa zakonom 

Članak 26 Udruga može koristiti svoja sredstva za poboljšanje uvjeta rada studenata dentalne medicine, specijalizanata iz područja endodoncije te doktora dentalne medicine koji se bave i unapređuju endodonciju 

VII PRESTANAK RADA UDRUGE 

Članak 27. Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge. 

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog ili drugih postupaka pripast će Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Članak 28. Likvidatora bira i opoziva Skupština udruge. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga. 

Likvidator ne mora biti član Udruge. 

VIII ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 29. Statut postaje punovrijedan danom usvajanja na Skupštini Hrvatskog endodontskog društva. Članak 30. 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge. 

Predsjednik HED-a: 

Prof. dr. sc. Ivica Anić